Návaznost na mezinárodní výzkumný prostor

Návaznost na mezinárodní výzkumný prostor

Jaderný výzkum má silně mezinárodní charakter. Výzvy, které vyvstávají v souvislosti s provozem současných jaderných elektráren, musí být řešeny na mezinárodní úrovni. To se týká především zajištění bezpečnosti reaktorů.

Výzkum a vývoj ve prospěch reaktorů příští, čtvrté generace, přesahuje možnosti jednotlivých členských států a je prováděn na celoevropské nebo i mezinárodní úrovni. VI SUSEN tak v sobě obsahuje zařízení, která umožní výzkum ve prospěch plnění konceptů obsažených v evropském SET – planu a také v Generation IV International Fórum (GIF).

V rámci SET – planu byla jedním z pilířů Technologické platformy pro udržitelnou jadernou energetiku (SNETP), Evropskou iniciativou průmyslu pro udržitelnou jadernou energetiku (ESNI1), vypracována cestovní mapa (ESNII Roadrnap). která vytyčuje evropské cíle ve smyslu stavby demonstrátorů pro GEN IV. V tomto dokumentu se uvádí jakožto hlavní technologie sodíkem chlazený jaderný reaktor IV. generace – ASTRID a jako referenční koncepty plynem (He) chlazený reaktor – ALLEGRO a také olovem chlazený reaktor – ALFRED. VI SUSEN obsahuje zařízení pro provádění výzkumu ve prospěch ALLEGRA a ALFRED konceptů. Pro dosažení tohoto cíle bylo ustanoveno V4G4 centre of excellence (ALLEGRO), jehož členem je ÚJV, a. s. (mateřská společnost CV Řež) a také konsorcium FALCON (ALFRED), jehož členem je CV Řež.

V rámci GIF bylo identifikováno šest konceptů nových reaktorů jakožto těch, které by měly být zkoumány. Jsou to: VFITR (vysokoteplotní reaktor), reaktor s tavenou solí (MSR), sodíkem chlazený reaktor s rychlými neutrony, reaktor chlazený vodou v superkridckém stavu (SCWR), plynem chlazený reaktor s rychlými neutrony (GFR), olovem chlazený reaktor s rychlými neutrony (LFR). V rámci SUSEN je budována VI ve prospěch VHTR, MSR, SCWR, GFR a LFR. Výzkum ve prospěch těchto konceptů je a bude mezinárodní.

CV Řež a jeho VI SUSEN se také zapojuje do prací vedených dalšími platformami na evropské i mezinárodní úrovni. K těm patří například NUGENIA (podpora GEN II a Ilý, IAEA (International Atomic Energy Agency se sídlem ve Vídni), IGD – TP (Implementing Geological Disposal Technology Platform), ETSON (European Technical Safety Organisations Network) nebo EERA (European Energy Research Alliance).