Využití a výstupy výzkumné infrastruktury

Využití a výstupy výzkumné infrastruktury

Uživatelé VI SUSEN budou účastníky projektů rámcových programů, z mezinárodních organizací je možné jmenovat francouzskou CEA (Commissariat á EÉnergie Atomique) a AREVA, italskou ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development), kanadskou AECL (Atomic Energy of Canada Limited), německý KIT (Karlsruhe Institute of Technology) nebo čínskou Shanghai university.

Dle technického anexu projektu SUSEN je 10 % kapacity VI nabízeno v režimu otevřeného přístupu. Tato kapacita je nabízena od počátku roku 2016 pro tu část VI, která byla dokončena a zprovozněna v první fázi projektu SUSEN. Další části VI SUSEN byly nabízeny pro otevřený přístup během roku 2016 a 2017 tak, jak byly zprovozňovány.

Počet a druh očekávaných výsledků dosažených uživateli VI SUSEN:

Certifikované metodiky – celkem 6. např.

– Metodika způsobu měření hlavních neutronických veličin solí a dalších materiálů využívaných v aktivní zóně reaktorů MSR a FHR certifikovaná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (vložná zóna, na níž budou prováděna měření potřebná pro vývoj metodiky, a palivovo-chladivová sůl pro potřebné experimenty budou připraveny s využitím VI SUSEN, měření proběhne na vložné zóně reaktoru LR-0. který‘ je součástí VI Reaktory Řež).

– Metodika stanovení základních mechanických vlastností ze zkoušky tahem provedené na miniaturním zkušebním tělese (potřebné experimenty budou provedeny s využitím VI SUSEN).

Ověřené technologie – celkem 2, např.

– Optimalizovaný režim termomechanického zušlechtění F/M chromové oceliX 11 CrNiMol2/T552 pro dosažení optimálních pevnostních a korozivzdorných vlastností v prostředí mokré páry nízkotlakých stupňů parních turbín (potřebné experimenty budou provedeny s využitím VI SUSEN).

Funkční vzorky – celkem 3, např.

– Extenzometr pro snímání deformace zkušebních těles při korozně-mechanických zkouškách v prostředí HLM (potřebné experimenty budou provedeny s využitím VI SUSEN).

Recenzovaný odborný článek – celkem 10. např.

– Soubor poznatků o mechanismech provozní degradace austenitické žárupevné oceli SUPER 304 H a homogenních svarových spojů (potřebné experimenty budou provedeny s využitím VI SUSEN).

Souhrnné výzkumné zprávy – celkem 10. např.

– Analýza dějů při kontaktu roztaveného coria s ozářeným betonem (k přípravě vzorků ozářeného betonu bude využita VI Reaktory Řež. potřebné experimenty budou provedeny s využitím VI SUSEN; bude pravděpodobně realizováno jako smluvní výzkum s významným omezením publikace výsledků).

– Vývoj, optimalizace a přímá aplikace optimální diagnostické metody pro určování stavu degradace parních turbín (potřebné experimenty budou provedeny s využitím VI SUSEN; bude realizováno jako smluvní výzkum s významným omezením publikace výsledků).

– Vývoj nové technologie pro mapování radiační zátěže konstrukčních materiálů jaderných reaktorů (k přípravě ozářených vzorků bude využita VI Reaktory Řež, potřebné experimenty budou provedeny s využitím VI SUSEN; bude pravděpodobně realizováno jako smluvní výzkum s významným omezením publikace výsledků).

– Vývoj in-situ měření mechanických vlastností ozářených materiálů za zvýšených teplot (k přípravě ozářených vzorků bude využita VI Reaktory Řež. potřebné experimenty budou provedeny s využitím VI SUSEN; bude pravděpodobně realizováno jako smluvní výzkum s významným omezením publikace výsledků).