Výzkumné a jiné spolupráce výzkumné infrastruktury

Výzkumné a jiné spolupráce výzkumné infrastruktury

Spolupráce s jinými výzkumnými organizacemi je možno členit na spolupráci na úrovni národní a na úrovni mezinárodní. V jaderné energetice je velmi důležitá úloha technologických platforem, kde se vytváří politika výzkumu a které jsou také místem setkávání průmyslu s akademickým sektorem a výzkumnými organizacemi. V rámci platforem se tvoří konsorcia pro vstup do národních i mezinárodních projektů. Na České národní úrovni je nejdůležitější platforma TPUE – Technologická platforma pro udržitelnou energetiku, z. s. p. o. a dále HYTEP – Česká vodíková platforma. Hostitelská instituce CV Řež. jakožto výzkumná organizace, je členem obou platforem.

Členové TPUE

– Veřejné vysoké školy: České vysoké učení technické v Praze (dále jen „ČVUT v Praze“), Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (dále jen „VŠB-TU Ostrava“), Vysoké učení technické v Brně (dále jen „VUT v Brně“). Západočeská univerzita v Plzni (dále jen „ZČU v Plzni”)

– Výzkumné organizace: CV Řež, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s. r. o.

– Průmysl: ČEPS, a. s.. ČEZ. a. s., EGÚ Brno, a. s., ŠKODA JS a. s., Doosan Škoda Power s. r. o., ÚJV Řež. a. s.

– Přidružení členové TPUE – oba jsou průmyslové podniky (v abecedním pořadí): ENVIROS, s. r. o., EGP INVEST, spol. s r. o.

Členové platformy HYTEP

– Veřejné vysoké školy: České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita v Eiberci, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

– Výzkumné organizace: Centrum výzkumu Řež s. r. o. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s. r. o., Ustav termomechaniky A V ČR. v. v. i.

– Průmysl: United Hydrogen, a. s.. ÚJV Řež. a. s., UNIPETROE, a. s.

Kromě členství v českých platformách má CV Řež jakožto dceřiná společnost ÚJV Řež. a. s. s některými partnery bilaterální vztahy týkající se specializované oblasti činnosti – např. dohoda o spolupráci na vysokoškolském vzdělávání s ČVUT v Praze.
Dále je CV Řež členem AVO o. p. s. – Asociace výzkumných organizací, která je dobrovolným sdružením více než 70 organizací zabývajících se aplikovaným výzkumem.
CV Řež se podílí na řešení celé řady národních projektů (Technologická agentura České republiky, Grantová agentura České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí), ve kterých spolupracuje s níže uvedenými univerzitami, výzkumnými organizacemi i zástupci průmyslové sféry a které přispívají k udržitelnosti projektu SUSEN.

– Univerzity: Masarykova univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoké učení technické v Brně

– Výzkumné organizace: Ústav chemických procesů AV ČR. v. v. i., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s. r. o., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Česká geologická služba

– Průmysl: ÚJV Řež, a. s., CHEMCOMEX Praha, a.s., Miligal, s. r. o., EVECO, s. r. o., MICo, spol. s r. o., ESTCOM CZ – oxidová keramika a. s., Prague Casting Services a. s., MPOWER Engineering, a. s., SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s. r. o., Doosan Škoda Power s. r. o., ŠKODA JS a. s., ZAT a. s, ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s.

Na mezinárodní úrovni je CV Řež Členem SNETP – Sustainable Nuclear Energy Technology Platform a právnických osob na jejím základě vzniklých -EERA (European Energy Research Alliance) a NUGENIA. SNETP je sdružením více než 100 aktérů z průmyslu, akademického sektoru i výzkumu. Členy SNETP je možno najít rozdělené podle toho, kdy přistoupili a dle zaměření na: http://www.snetp.eu/wp- content/uploads/2014/02/snetp-members_may2014.pdf. Na základě jednání SNETP vznikly další organizace popřípadě pracovní skupiny otevřené pouze členům platformy. CV Řež je členem neziskové evropské asociace NUGEN1A pro bezpečnost jaderné energetiky II. a III. generace reaktorů a NC2I (Nuclear Co-Generation Industrial Initiative) pro kogeneraci elektrické a tepelné energie. Výzkumní pracovníci jsou aktivní i v pracovních skupinách ESNII – European Sustainable Nuclear Industry Initiative zabývající se vývojem konceptů reaktorů nové IV. generace.

V roce 2013 se CV Řež stalo členem IGD-TP (Implementing Geological Disposal Technology Platform) pro výzkum otázek spojených s ukládáním radioaktivního odpadu. Seznam členů z celého světa je možno nalézt na: http://www.igdtp.eu/index.php/participants.

Pokud se týká energetiky a obnovitelných zdrojů, je CV Řež členem EERA (European Energy Research Alliance) – organizace zabývající se energetickým výzkumem. EERA sdružuje na 150 vysokých školy

CV Řež je také členem ETSON (European Technical Safety Organisation Network), který je sítí organizací pro podporu dozoru nad bezpečností jaderných elektráren. Seznam jeho 13 členů je možno nalézt na: http://www.etson.eu/About/Pages/Members.aspx.
Na mezinárodní/bilaterální úrovni má ÚJV Řež. a. s./CV Řež uzavřeny rámcové dohody. Z nich je možné jmenovat například bilaterální dohodu s CEA.
CV Řež je také členem sítí a sdružení na podporu vzdělávání v jaderné energetice, a to štěpné – ENEN (European Nuclear Education Network) i fúzní – FUSENET (the European Fusion Education Network).
Pokud se týká nej důležitějších výsledků, je možno je přiřknout téměř vždy k členství v některé z výše uvedených organizací, protože v nich vznikají konsorcia pro řešení projektů v programu EURATOM.

Seznam významných mezinárodních projektů v tematice SUSEN v letech 2015 a 2016:

Rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020/EURATOM (EK) – nej významnější projekty:

– SESAME (thermal hydraulics Simulations and Experiments for the Safety Assessment of MEtal cooled reactors)

– EUROfusion (Vývoj technologie fúzního demonstrátoru DEMO)

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (EK) – nejvýznamnější projekty:

– NUGENIA+: ASATAR, MICRIN (posuzování dlouhodobé spolehlivosti vůči koroznímu praskání materiálů, metodika zrychlených zkoušek)

– MatISSE (Průřezový projekt zaměřený na testování materiálů pro rychlé reaktory IV. generace a jejich demonstrátory (zejména GFR, VHTR, LFR))