Pracoviště Plzeň

Pracoviště Plzeň

Adresa:

Morseova 1444/4
301 00 Plzeň
Česká republika

Přístrojové vybavení pracoviště lze formálně rozdělit do čtyř oblastí zahrnujících rozbory prvkového a fázového složení, povrchovou analýzu, analýzu mikrostruktury a substruktury a studium korozních, korozně-únavových a tepelně-únavových procesů. Toto rozčlenění je však třeba chápat do jisté míry jako formální, neboť při řešení daných problémů na sebe jednotlivé oblasti navazují a navzájem se doplňují. Rovněž z hlediska personálního se počítá s prolínáním jednotlivých oblastí. Nové pracoviště je koncipováno tak, aby bylo schopné úzce spolupracovat s ostatními interními i externími jednotkami. Tato interdisciplinární kooperace by měla přinášet výrazný synergický efekt a vést ke komplexním výstupům a řešením.

Hlavní cíle

 • Podpora vývoje feritických a martenzitických ocelí s potenciálem aplikace do 650 °C pro neaktivní okruhy jaderných reaktorů GIV a komponenty parních turbín se superkritickými parametry páry
 • Podpora vývoje materiálů na bázi austenitických ocelí a vysoce legovaných niklových slitin, odolných v agresivních prostředích za vysokých teplot a tlaků, pro výrobu komponent jaderných a klasických elektráren s ultra superkritickými bloky.
 • Dokumentace vlivu degradačních mechanismů na vlastnosti konstrukčních materiálů pro komponenty vyšších generací jaderných reaktorů (GIII+,GIV) v neaktivních okruzích.
 • Vývoj nových technologií tavného svařování pro jadernou i klasickou energetikou (ve spolupráci s katedrou materiálu ZČU)

Výzkumné aktivity

 • Podpora vývoje materiálů pro výrobu komponent JE
 • Degradační mechanismy materiálů
 • Vývoj tavného svařování pokročilých materiálů

Přehled zařízení

Laboratoře mezních stavů:

 • Servohydraulické stroje pro zkoušení vysokocyklické a nízkocyklické únavy, sledování šíření trhlin, pro provádění blokových zkoušek s harmonickým zatížením a měnící se střední hodnotou
  • Inova ±400 kN/±2 kNm pro kombinované zatěžování tah-tlak/krut do teploty 800°C
  • Inova ±100 kN pro jednoosé namáhání do teploty 1000°C
  • Inova – pracoviště s dvěma servoválci o kapacitě 10 a 60 kN na T-drážkové upínací desce
 • servoelektrické stroje pro zkoušky lomové houževnatosti, korozního praskání, akcelerované zkoušky tečení, kombinace tečení-únava v prostředí těžkých tekutých kovů, tahové zkoušky za pomalých deformací (Slow Strain Rate Test) v prostředí těžkých tekutých kovů
 • univerzální elektromechanický trhací stroj s bezkontaktním měřením deformace se silovou kapacitou ±250 kN pro zkoušky v tahu, tlaku, 3-bodový ohyb, vysoké teploty do 1100°C s bezkontaktním systém měření deformace
 • elektromagnetický rezonanční stroj pro zkoušení vysokocyklické únavy, iniciaci a sledování šíření trhlin
  • RUMUL – Testronic ±250 kN, vysoké teploty +200 až 900°C
 • elektrodynamický zkušební stroj pro zkoušení malých vzorků a pro zkoušení vysokocyklické a nízkocyklické únavy
  • Instron – Electropuls E10000, kombinované zatěžování tah-tlak/krut
   – Axiální dynamické zatěžování silou ±10 kN, statické předpětí ±7 kN a současně krutový moment ±100 Nm.
   – Frekvenční rozsah pro dynamické zkoušky 0,1-100 Hz.
   – Až 8 měřících zesilovačů pro napájení snímače síly a momentu, snímače dráhy a úhlu natočení a snímače deformace.
   – Environmentální komora pro zkoušky v teplotním rozsahu -150 až 350°C
   – Vysokofrekvenční indukční ohřev vzorků do 5 mm a 800°C na povrchu vzorku.
   – Příslušenství s CCD kamerou pro stanovení křehkolomových vlastností pomocí malých vzorků
 • instrumentované rázové kladivo (450 J/150 J) pro zkoušky rázem v ohybu při teplotách -180 až +300°C, pro dynamické tahové zkoušky, pro zkoušky dynamické lomové houževnatosti
 • tvrdoměr pro měření tvrdosti dle Vickerse, Brinella, Rockwella, Knoopa umožňující sekvence měření a záznam síla-hloubka vtisku
  • InnovaTech – Nemesis 9000, zatížení 10 až 2500 N

a další vybavení pro instrumentaci korozně mechanických zkoušek (pece, průtahoměry, potenciostaty, tenzometry, bezkontaktní zařízení pro 3D analýzu deformací ….)

Chemické laboratoře:

 • Spalovací analyzátor obsahu síry a uhlíku v kovových materiálech
 • Extrakční analyzátor obsahu vodíku, dusíku a kyslíku v kovových materiálech
 • Optický emisní spektrometr s doutnavým výbojem pro analýzu pevných vodivých a nevodivých vzorků s možností tvorby koncentračních profilů
  • HORIBA GD-Profiler 2
 • Potenciostaty pro studium korozních procesů elektrochemickými metodami, vedle metod založených na stejnosměrném a střídavém proudu umožňují i elektrochemickou impedanční spektroskopii a měření elektrochemického šumu

Materiálografické laboratoře:

 • Plně motorizovaný invertovaný metalografický mikroskop s DIC dle Nomarského s analyzátorem obrazu k vyhodnocování podílu fází, velikostí zrn, vměstků, tenkých vrstev,…
 • Stereomikroskop s barevnou kamerou propojený s analyzátorem obrazu
 • Příprava metalografických vzorků (metalografické pily, automatická bruska-leštička a metalografický lis)
 • Profiloměr na principu bezdotykového třírozměrného měření povrchu využívající monochromatického laseru a optických objektivů s přesností ve vertikálním směru až 10 nm a v horizontálním směru až 0,03 µm
  • Měření topografie povrchu, hloubkových profilů, plošné drsnosti,…
 • Automatický mikrotvrdoměr
  • Plně automatizované měřením tvrdosti (výběr zatížení, penetrace, ostření a vyhodnocení tvrdosti)
  • Měření tvrdosti se zatížením 10 až 10000g
  • Software pro měření prokalitelnosti, tenkých vrstev, svarů,…
 • Analytický řádkovací elektronový mikroskop (FEGSEM) s detektory EDX, a EBSD
  • Rastrovací elektronový mikroskop s autoemisní FEG katodou
  • Maximální rozměry vzorku zakládaných přímo do pracovní komory 120x100x50 mm
  • Dopadová energie 0,2 – 30 keV
  • Rozlišení v SE při urychlovacím napětí 30 kV ≤ 1,2 nm
  • Chemická analýza pomocí EDX detektoru
  • Krystalografická analýza pomocí EBSD detektoru se zkušebním zařízením pro mechanické a tepelné zatěžování vzorků „in-situ“ → možnost pozorování strukturních a topografických změn v reálném čase, max. zatěžovací síla 2 000 N, max. teplota exploatace vzorku 600 °C
  • Analýza vodivých i nevodivých vzorků
  • Software umožňující analýzu tenkých vrstev, chemického složení, krystalografie, měření délek, úhlů,…